نمونه پروژه ها

نمونه پروژه ها :

  1. پروژه برج آرشا از شرکت آرمان سبز کیش
  2. پروژه آرش از شرکت میکا واقع در جردن
  3. پروژه ساختمان میکا از شرکت میکا واقع در دروس
  4. پروژه چهل باغ واقع در خیابان فرشته از شرکت ایمن سازه فدک